Cõi người và cõi trời cõi nào nhiều bậc thánh hơn

CÕI NGƯỜI VÀ CÕI TRỜI, CÕI NÀO NHIỀU BẬC THÁNH NHÂN HƠN?.

Đáp rằng: Trong Thiên giới, bậc Thánh nhiều hơn.

Vì rằng: Trong thời Đức Phật, những cư sĩ và bậc xuất gia ở trong thành Sāvatthī và thành Rājagaha, thành Vesalī, Kosambi, Kapilavatthu ... những người này sau khi nghe pháp thoại của Đức Thế Tôn, chứng đạt Dự-lưu cũng có, Nhất-lai cũng có, mỗi xứ đôi khi có đến nhiều Koṭi- 10 triệu. Sau khi mệnh chung, những vị này thọ sanh về Thiên giới, một trong sáu cõi trời.

Riêng về Chư Thiên trong sáu cõi trời, khi có dịp nghe Pháp thoại của Đức Thế Tôn, như nghe 7 bộ Diệu-pháp. Kinh Chuyển-pháp-luân, kinh Mahāsamaya. Kinh Đại-niệm-xứ, kinh Vô-ngã-tướng, kinh Samacitta... cũng được chứng quả Dự-lưu, Nhất-lai với số lượng nhiều vô số kể. Vì thế, bậc Thánh trong 6 sõi trời không thể ước lược được là bao nhiêu.

Đối với bậc Bất-lai và bậc A-la-hán thì không tính vào trong số lượng này. Vì bậc Bất-lai không còn tái sanh vào Dục-giới, bậc A-la-hán thì viên tịch Níp- Bàn, cho nên bậc Thánh này có trong cõi người cũng không định được rằng số lượng ít hay nhiều hơn cõi trời được.

Sở dĩ bậc Thánh trong cõi người ít hơn trong cõi trời, là vì người tín thành Phật-giáo trong cõi người này ít quan tâm trong việc thực hành Minh-sát tuệ. Và muốn trở thành bậc Thánh, chuyển từ phàm tộc sang Thánh tộc, phải hội đủ 7 điều kiện là:

1- Phải là người Tam-nhân.

2- Từng tạo Ba la mật liên hệ với Pháp quán từ quá khứ.

3- Phải có sự tinh cần trong hiện tại.

4- Cách tu tiến quán phải đúng theo Chánh tạng và chú giải.

5- Có được trú xứ thích hợp với việc thực hành Minh-sát.

6- Không có 10 điều ràng buộc.

7- Phải được vật thực hợp thời.

Chính vì ít người quan tâm trong phận sự Minh-sát, nên khó tìm người hội đủ 7 pháp trên, và có người lại nghĩ sai rằng:

- Nếu tu tiến quán sẽ làm cho ta có danh tiếng tốt.

- Sẽ là chỗ tôn kính và tin tưởng cho mọi người, và sẽ làm cho cuộc sống của ta sẽ tiến triển dễ dàng.

Sự hiểu sai ấy chẳng phải ám chỉ cho tất cả mọi người, nơi đây chỉ muốn nói phần nhiều là thế. Do nhân ấy mới nói rằng: Bậc Thánh ở cõi người ít hơn cõi trời.

Trích: “Chú giải Người và Cõi” - TK Thiện Phúc

 

 

 

Thông tin liên quan

Lời phật dạy

© Copyright 2019 phapphuctrangnha.com Designed by Viễn Nam