KINH MẠC PHÁP

KINH MẠT PHÁP.

Năm pháp này, này các Tỷ Kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn, biến mất. Thế nào là năm?

Ở đây, này các Tỷ Kheo, các Tỷ Kheo:

- Không cẩn trọng nghe Pháp.

- Không cẩn trọng học thuộc lòng Pháp.

- Không cẩn trọng thọ trì Pháp.

- Không cẩn trọng quan sát ý nghĩa các Pháp được thọ trì.

- Không cẩn trọng thực hành Pháp và tùy Pháp sau khi hiểu ý nghĩa và hiểu Pháp.

Năm pháp này, này các Tỷ Kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn, biến mất.

🌷Năm pháp này, này các Tỷ Kheo, khiến cho Chánh Pháp được trường tồn, không hỗn loạn, không biến mất ở đời. Thế nào là năm?

Ở đây, này các Tỷ Kheo, Tỷ Kheo:

- Cẩn trọng nghe Pháp.

- Cẩn trọng học thuộc lòng Pháp.

- Cẩn trọng thọ trì Pháp.

- Cẩn trọng quan sát ý nghĩa các pháp được thọ trì.

- Cẩn trọng thực hành pháp và tùy pháp sau khi hiểu ý nghĩa và hiểu pháp.

Năm pháp này, này các Tỷ Kheo, khiến cho Chánh Pháp được trường tồn, không hỗn loạn, không biến mất ở đời.

Trích Kinh Tăng Chi.

Có thể là hình ảnh về 1 người

 

 

 

Thông tin liên quan

Lời phật dạy

© Copyright 2019 phapphuctrangnha.com Designed by Viễn Nam