Kinh Thế Nào Là GIỚI

KINH THẾ NÀO LÀ GIỚI 🌷

💧Thế nào là giới đức?

Thế nào là chánh hạnh?

Cần phải làm tăng trưởng.

Thân khẩu ý nghiệp nào?

Ðể người chánh nhập cuộc,

Ðạt được đích tối thượng?

🌱Kính lễ bậc trưởng thượng,

Không ganh tị một ai,

Cần phải biết thời gian,

Ðể yết kiến Ðạo sư,

Biết được đúng thời khắc,

Thuyết pháp bắt đầu giảng,

Hãy cẩn thận lắng nghe,

Lời giảng được khéo nói.

🌱Hãy đi đến đúng thời,

Trước mặt vị Ðạo Sư,

Từ bỏ tánh cứng đầu,

Với thái độ khiêm tốn,

Hãy nhớ nghĩ ức niệm,

Hãy chơn chánh hành trì,

Mục đích và Chánh pháp,

Chế ngự và Phạm hạnh.

🌱Vui thích trong Chánh Pháp

Hoan hỷ trong Chánh Pháp,

An trú trên Chánh pháp,

Biết phân tích Chánh pháp,

Sở hành không làm gì,

Có lời uế nhiễm pháp,

Chịu hướng dẫn lãnh đạo,

Lời trung thực khéo nói.

🌱Bỏ cười đùa, lắm miệng,

Khóc than và sân hận,

Làm những điều man trá,

Lừa đảo, tham, kiêu mạn,

Bồng bột và bạo ngôn,

Cứng rắn và đam mê,

Sống từ bỏ tất cả,

Ly say đắm, kiên trì.

🌱Thức tri được cốt lõi,

Những lời được khéo nói,

Được nghe khéo thức tri,

Cốt lõi của thiền định,

Với con người hấp tấp,

Lại phóng dật buông lung,

Trí tuệ, đều được nghe,

Không có thể tăng trưởng.

🌱An vui thích Chánh pháp,

Do bậc Thánh tuyên thuyết,

Họ trở thành vô thượng,

Về lời ý và nghiệp,

Họ an tịnh nhu hòa,

An trú trên thiền định,

Chứng đạt được cốt lõi,

Pháp được nghe, trí tuệ.

Trích Kinh Tiểu Bộ - Kinh Tập.

HT - TMC Dịch Việt.

Có thể là hình ảnh về ngoài trời

Thông tin liên quan

Lời phật dạy

© Copyright 2019 phapphuctrangnha.com Designed by Viễn Nam