MƯỜI VẬT BỐ THÍ KHÔNG CÓ PHƯỚC

MƯỜI VẬT BỐ THÍ VẬT KHÔNG CÓ PHƯỚC 🌵

1- Majjadāna: bố thí rượu, chất say, ma tuý, heroin, thuốc phiện, thuốc lá, v.v...

2- Samajjadāna: bố thí lễ hội, âm nhạc vui chơi, say mê...

3- Itthidāna: bố thí kỹ nữ ăn chơi truỵ lạc...

4- Usabhadāna: bố thí bò đực giao cấu với bò cái.

5- Cittakammadāna: bố thí những tranh ảnh khiêu dâm.

6- Satthadāna: bố thí vũ khí sát sanh.

7- Visadāna: bố thí thuốc độc sát sanh.

8- Sankhālikādāna: bố thí xiềng xích, gông cùm.

9- Kukkuṭasūkāradāna: bố thí gà heo để làm thịt.

10- Tulākūṭamānakūṭadāna: bố thí cân thiếu (trọng lượng), thước đo thiếu.

Trích Mi Tiên Vấn Đáp.

Thông tin liên quan

Lời phật dạy

© Copyright 2019 phapphuctrangnha.com Designed by Viễn Nam