Đường mật hoa dừa

Tình trạng: còn hàng

Đ𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨 𝘩𝘰𝘢 𝘥𝑢̛̀𝘢 𝘤𝑜́ 𝘤𝘩𝑖̉ 𝘴𝑜̂́ đ𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨 𝘩𝘶𝘺𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝑎̂́𝘱, 𝘨𝘪𝑎̀𝘶 𝘤𝘩𝑎̂́𝘵 𝘤𝘩𝑜̂́𝘯𝘨 𝘰𝘹𝘺 𝘩𝑜́𝘢, 𝘱𝘩𝑢̀ 𝘩𝑜̛̣𝘱 𝘤𝘩𝘰 𝘯𝘨𝑢̛𝑜̛̀𝘪 𝘵𝘪𝑒̂̉𝘶 đ𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨, 𝑎̆𝘯 𝘬𝘪𝑒̂𝘯𝘨, 𝘨𝘪𝑢́𝘱 𝘨𝘪𝑎̉𝘮 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘴𝘴 𝘩𝘪𝑒̣̂𝘶 𝘲𝘶𝑎̉. 𝘝𝑖̀ 𝘷𝑎̣̂𝘺, 𝘯𝘦̂́𝘶 𝑜̂𝘯𝘨 𝘣𝑎̀, 𝘤𝘩𝘢 𝘮𝑒̣ 𝘯𝘩𝑎̀ 𝘮𝑖̀𝘯𝘩 𝘤𝑜́ 𝘣𝑒̣̂𝘯𝘩 𝘩𝘰𝑎̣̆𝘤 𝘯𝘨𝘶𝘺 𝘤𝑜̛ 𝘮𝑎̆́𝘤 𝘣𝑒̣̂𝘯𝘩 𝘵𝘪𝑒̂̉𝘶 đ𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨 𝘤𝑜́ 𝘵𝘩𝑒̂̉ 𝘤𝘩𝑜̣𝘯 đ𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨 𝘩𝘰𝘢 𝘥𝑢̛̀𝘢 đ𝑒̂̉ 𝘵𝘩𝘢𝘺 𝘵𝘩𝘦̂́ đ𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨 𝘵𝘩𝑜̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘤𝑎́𝘤 𝘣𝑢̛̃𝘢 𝑎̆𝘯 𝘩𝑎̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝑎̀𝘺.

120.990 vnđ
Số lượng

0344186186

0915728186

 

Sản phẩm liên quan

Lời phật dạy

© Copyright 2019 phapphuctrangnha.com Designed by Viễn Nam