CÁC CẤU UẾ

CÁC CẤU UẾ 🌿

- Này các Tỷ-kheo, có tám tâm cấu uế này, thế nào là tám?

1. Này các Tỷ-kheo, không đọc tụng là cấu uế của Thánh điển;

2. Này các Tỷ-kheo, không thức dậy là cấu uế của nhà;

3. Này các Tỷ-kheo, biếng nhác là cấu uế của dung sắc;

4. Này các Tỷ-kheo, phóng dật là cấu uế của phòng hộ;

5. Này các Tỷ-kheo, ác hạnh là cấu uế của đàn bà;

6. Này các Tỷ-kheo, xan tham là cấu uế của bố thí;

7. Này các Tỷ-kheo các pháp ác, bất thiện, là cấu uế của đời này và đời sau.

Nhưng này các Tỷ-kheo, còn có cấu uế lớn hơn các cấu uế.

8. Vô minh là cấu uế lớn nhất.

Này các Tỷ-kheo, đây là tám loại cấu uế.

Không tụng làm nhớp kinh

Không dậy làm nhớp nhà

Biếng nhác làm nhớp dung sắc

Phóng dật làm nhớp phòng hộ

Ác hạnh nhớp mỹ nhân

Xan tham nhớp bố thí

Các pháp ác làm nhớp

Ðời này và đời sau

Nhưng có loại cấu uế

Hơn tất cả cấu uế

Ðấy chính là vô minh

Là cấu uế lớn nhất.

Trích Kinh Tăng Chi - Chương 8 Pháp.

Có thể là hình ảnh về 1 người và hoa

 

 

 

 

Thông tin liên quan

Lời phật dạy

© Copyright 2019 trangnha.com.vn Designed by Viễn Nam