NHỮNG LỢI ÍCH CÓ ĐƯỢC TỪ BA LA MẬT

Những Lợi Ích Có Được Từ Các Ba-La- Mật Là Gì?

🎋Những lợi ích có được từ các ba-la-mật là không bao giờ tái sanh trong 18 loại kiếp sống sau:

1. Kiếp sống của người mù bẩm sinh,

2. Kiếp sống của người điếc bẩm sinh,

3. Kiếp sống của người điên,

4. Kiếp sống của người câm,

5. Kiếp sống của người què,

6. Kiếp sống của người man rợ,

7. Sanh trong bào thai của một người nữ nô lệ,

8. Kiếp sống của người có tà kiến cố định (chấp đoạn, không tin nghiệp và quả của nghiệp),

9. Kiếp sống của người thay đổi giới tính (nam biến thành nữ hoặc ngược lại),

10.Kiếp sống của người phạm ngũ nghịch đại tội,

11.Kiếp sống của người cùi,

12.Kiếp sống của một con vật nhỏ hơn con chim cút,

13.Kiếp sống của ngạ quỷ khuppipāsikā, ngạ quỷ nijjhāmatanhika và atula kālakañcika;

14.Sanh trong địa ngục A-tỳ và địa ngục Lokantarika,

15.Kiếp sống của Mara trong cõi trời dục giới,

16.Sanh trong cõi Phạm thiên Vô-tưởng và các cõi Tịnh-cư thiên,

17.Sanh trong cõi Phạm thiên vô sắc,

18.Sanh trong một hệ thống thế gian khác.

Đại Trưỡng Lão Thiền Sư Pa Auk Sayadaw

Dịch Giả : Tỳ Kheo Pháp Thông

Có thể là hình ảnh về hoa và thiên nhiên

55

Thông tin liên quan

Lời phật dạy

© Copyright 2019 trangnha.com.vn Designed by Viễn Nam